Statut

Fundacja Green Gaya

 STATUT FUNDACJI GREEN GAYA

Rozdział I: Postanowienia ogólne
§ 1

 1. Fundacja nosi nazwę: Fundacja GREEN GAYA, zwana dalej w Statucie „Fundacją”.
 2. Fundacja ustanowiona została przez Grażynę Tadlę, zwaną dalej „Fundatorem” w dniu 2 lutego 2022 r., aktem notarialnym Reperetorium A numer 1053/2022, sporządzonym przez notariusza dr Wisławę Boć – Mazur, w kancelarii notarialnej dr Wisława Boć – Mazur we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich nr 121 lok. 207
 3. Fundacja działa na podstawie ustawy z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, z uwzględnieniem właściwych przepisów ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, innych przepisów oraz niniejszego statutu Fundacji (zwanego dalej: „Statutem”) oraz zasadami ładu korporacyjnego oraz etycznymi Fundatora.
 4. Fundacja posiada osobowość prawną.

  § 2

  1. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.
  2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
  3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
  4. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, zwłaszcza o podobnym profilu działania.
  5. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i/oraz wchodzić w skład innych fundacji, spółek lub zrzeszeń.
  6. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

Rozdział II: Cele i zasady działania Fundacji.
§ 3

 1. Cele Fundacji:
  1. integracja człowieka ze środowiskiem naturalnym poprzez ochronę oraz wzbogacanie dziedzictwa przyrodniczego i środowiska naturalnego, między innymi: w celu ochrony roślin, zwierząt, ptaków w ich naturalnych miejscach występowania – zrównoważona gospodarka zasobami przyrodniczymi,
 2. organizowanie, wspieranie i propagowanie edukacji i działań na rzecz ekologii, ochrony środowiska naturalnego oraz dziedzictwa przyrodniczego,
 3. działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu,
 4. ochrona zdrowia i pomoc społeczna,
 5. organizacja warsztatów stacjonarnych i imprez plenerowych, tworzenie miejsc integracji społecznych, sportu i wypoczynku dla osób z różnych grup wiekowych,
 6. rekultywacja zdegradowanych terenów zielonych, parków, terenów poprzemysłowych, kopalni odkrywkowych i wyrobisk górniczych,
 7. działalność ekologiczna na terenach wszelkich zbiorników wodnych: akwenach, jeziorach, rzekach, morzach, oceanach,
 8. edukacja i działania na rzecz konwencjonalnych i alternatywnych sposobów pozyskiwania wody w przyrodzie i mądrego zarządzania gospodarką wodną,
 9. promowanie integracji europejskiej w aspekcie ochrony środowiska naturalnego oraz zwierząt,
 10. zrównoważony rozwój obszarów wiejskich,
 11. wspieranie i promocja alternatywnych źródeł energii,
 12. promowanie rozwoju turystyki przyjaznej dla środowiska, opartej na dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym,
 13. ratowanie zabytków oraz dziedzictwa kulturowego kraju.

§ 4

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. przygotowywanie i prowadzenie programów i projektów tematycznych
  w zakresie realizacji celów, wspieranie działań na rzecz ochrony roślin
  i zwierząt oraz środowiska ich występowania,
 2. promocję i organizację wolontariatu,
 3. prowadzenie zadań i ich realizację w terenie, w celu wykonywania założonych celów Fundacji,
 4. współpracę z wszelkimi podmiotami, organami władzy publicznej, organizacjami pozarządowymi oraz środkami masowego przekazu w kraju
  i za granicą,
 5. prowadzenie działalności edukacyjnej, doradczej i wydawniczej, organizację warsztatów, seminariów, szkoleń, kursów, prelekcji, konferencji, sympozjów, paneli naukowych, zjazdów i obozów, spotkań kół naukowych, wykładów o tematyce ekologicznej, eko-filozoficznej i pokrewnych, spotkań i odczytów podnoszących społeczną świadomość ekologiczną, integracje ogólnospołeczne, etc.,
 6. prowadzenie i wspieranie centrów edukacji ekologicznej,
 7. inicjowanie, promowanie i realizowanie badań naukowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i nauk pokrewnych,
 8. prowadzenie kampanii społecznych na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
 9. propagowanie mądrego wykorzystywania surowców wtórnych, na przykład „zero waste”,
 10. opiekę nad zwierzętami: prowadzenie i wspieranie działań na rzecz zwierząt, również w miejscach naturalnego ich występowania,
 11. działalność ekologiczną na terenach wszelkich zbiorników wodnych: jeziorach, rzekach, akwenach, morzach, oceanach,
 12. organizowanie warsztatów, festiwali, konkursów, zawodów i imprez artystycznych promujących środowisko naturalne poprzez naukę, edukację, oświatę i zdrowie,
 13. tworzenie miejsc integracji społecznych, sportu i wypoczynku, sprzyjających między innymi tworzeniu cyklicznych spotkań i zabaw (na przykład na świeżym powietrzu czy w odpowiednio przystosowanych do tego celu pomieszczeniach) poprzez działania zorganizowane dla różnych środowisk oraz grup wiekowych; organizację warsztatów stacjonarnych
  i imprez plenerowych, a także organizację wzajemnego przenikania się środowisk na zasadzie wsparcia oraz integracji społecznych,
 14. prowadzenie działalności związanej z kręceniem i projekcją filmów, fotografią, etc.,
 15. prowadzenie portali internetowych,
 16. prowadzenie usług związanych z organizacją noclegów oraz żywienia na potrzeby spotkań integracyjnych, rekreacyjnych, warsztatów, szkoleń, zjazdów, sympozjów, konferencji, prelekcji, etc.,
 17. tworzenie ścieżek edukacyjnych, sportowych, siłowni zewnętrznych, torów przeszkód, placów zabaw, etc.,
 18. wspomaganie grup w produkcji oraz wytwarzaniu wyrobów, w tym rękodzielnictwa na bazie materiałów naturalnych,
 19. pozyskiwanie dopłat z funduszy zewnętrznych w formie między innymi dotacji celowych,
 20. wspieranie badań rozwojowych dla odnawialnych źródeł energii – wszelkie formy eko-energetyki,
 21. promowanie nowych standardów dotyczących pozyskiwania i używania energii jako ogólnodostępnego dobra z alternatywnych źródeł energii.

§ 5

 1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może współdziałać z innymi fundacjami, stowarzyszeniami, organizacjami pożytku publicznego, bądź innymi podmiotami oraz wspierać ich działalność.
 2. Fundacja może realizować swoje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje lub stowarzyszenia polskie lub zagraniczne o celach statutowych zbieżnych z celem Fundacji.
 3. Zarząd Fundacji może doprecyzować zasady i warunki realizacji celów statutowych poprzez ustanowienie regulaminów wewnętrznych Fundacji.

Rozdział III: Działalność Fundacji

§ 6

 1. Fundacja prowadzi swoją działalność poprzez:
  a) nieodpłatną działalność pożytku publicznego,
  b) odpłatną działalność pożytku publicznego,
  c) działalność gospodarczą.

Rozdział IV: działalność pożytku publicznego Fundacji

§ 7

1. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w :

 1. działalności charytatywnej;
 2. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 3. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 4. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
 5. udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
 6. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 7. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 8. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 9. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 10. pomocy Polonii i Polakom za granicą;
 11. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 12. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 13. promocji i organizacji wolontariatu;
 14. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 15. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 16. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 17. ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 18. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 19. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, z wyłączeniem organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży;
 20. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 21. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 22. ratownictwa i ochrony ludności;
 23. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 24. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 25. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 26. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
 27. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 28. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r., w zakresie określonym w punktach powyżej.

Rozdział IV: działalność gospodarcza Fundacji
§ 8

 1. Fundacja podejmuje (z chwilą rejestracji w KRS) działalność gospodarczą w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w zakresie określonym w § 9.
 2. Działalność gospodarcza Fundacji jest wyłącznie działalnością dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, o której mowa w § 7 Statutu.
 3. Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i handlowego, w tym w spółkach z udziałem podmiotów zagranicznych na zasadach określonych w stosownych przepisach.
 4. Fundacja nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

§ 9

 1. Zakres gospodarczego działania fundacji obejmuje według Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej:
  1) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z)
  2) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
  3) działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z);
  4) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z);
  5) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
  6) wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z);
  7) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A);
  8) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
  9) działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych (PKD 91.03.Z);
 2. Przedmiotem przeważającej działalności fundacji będzie działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z).
 3. W przypadku, gdyby Fundacja planowała podjęcie działalności gospodarczej w zakresie innym niż opisany w ust. 1 powyżej – Zarząd Fundacji zmieni odpowiednio Statut w celu uwzględnienia zakresu planowanej działalności gospodarczej.

Rozdział V: Rachunkowość Fundacji
§ 10

 1. Fundacja prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.
 2. Fundacja sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne z zakresu swojej działalności, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych.
 3. Fundacja sporządza roczne sprawozdanie finansowe, na zasadach określonych przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli znajdą zastosowanie.
 4. Prowadząc rachunkowość i o ile to będzie miało zastosowanie Fundacja wyodrębni rachunkowo w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z następujących form działalności:
 • nieodpłatnej działalności pożytku publicznego,
 • opłatnej działalności pożytku publicznego,
 • działalności gospodarczej.
 1. Fundacja podaje sprawozdania, o których mowa wyżej do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty, w tym poprzez zamieszczenie na swojej stronie internetowej.
 2. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2022 r.
 3. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i środki przeznaczone na wynagrodzenia określa Zarząd Fundacji.
 4. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają amortyzacji i umorzeniu według obowiązujących zasad.
 5. Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd Fundacji.
 6. Wydatki w walutach obcych są finansowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział VI: Majątek i dochody Fundacji
§ 11

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 15.000 zł (piętnaście tysięcy złotych), z czego 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą.

§ 12

 1. Majątek Fundacji pochodzi w szczególności z:
  a) darowizn, spadków, zapisów,
  b) subwencji i dotacji, koncertów i innych imprez charytatywnych w tym loterii, aukcji i konkursów, także internetowych,
  c) odsetek i lokat bankowych,
  d) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
  e) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
  f) z innego rodzaju przysporzeń poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe lub zagraniczne osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, w tym ze środków pomocowych z Unii Europejskiej i innych organizacji lub mechanizmów międzynarodowych,
  g) sprzedaży publikacji w formie tradycyjnej i elektronicznej, materiałów terapeutycznych i diagnostycznych oraz materiałów promocyjnych,
  h) operacji finansowych, z wyjątkiem obrotu papierami wartościowymi,
  i) dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych, prowadzonych przez Fundację także przy udziale innych osób fizycznych i prawnych,
  j) nawiązek sądowych,
  k) innych wpłat.

§ 13

 1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji jeżeli donatorzy nie postanowili inaczej.
 3. Dochody pochodzące z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej przeznaczone są na realizację celów statutowych Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności.
 4. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 5. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o odrzuceniu spadku, tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa ewentualne długi spadkowe.

§ 14

Fundacja może nadawać tytuł Dobroczyńcy Fundacji. Tytuł ma charakter osobisty.

Rozdział IV. Organy Fundacji
§ 15

 1. Władzami Fundacji są:
  a) Rada Fundacji,
  b) Zarząd Fundacji.
 2. Z chwilą powstania Fundacji wyznacza się następujących członków Zarządu Fundacji:
  a) Grażyna Danuta Tadla – na Prezes Zarządu – na czas nieoznaczony
  b) Paula Sara Stanny – na Członka Zarządu – na czas nieoznaczony.

§ 16

 1. Zarząd Fundacji składa się z jednego do trzech członków.
 2. Począwszy od rejestracji Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany w składzie Zarządu dokonywane będą przez Prezesa Zarządu. Nie wyłącza to kompetencji Rady Fundacji, określonych w § 19 ust.
 3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu Fundacji.
 4. Funkcję członka Zarządu pełni się przez czas nieokreślony, chyba że przy powołaniu członka Zarządu postanowiono inaczej.

§ 17

 1. Zarząd  podejmuje  decyzje  na  posiedzeniach  w  formie  uchwał  zwykłą  większością głosów. W przypadku zarządu jednoosobowego decyzje podejmuje Prezes zarządu. W przypadku   wieloosobowego   zarządu decyzje podejmowane są w obecności przynajmniej dwóch członków, w tym Prezesa. W przypadku równości głosów głos Prezesa Zarządu Fundacji jest głosem rozstrzygającym.
 2. Uchwały Zarządu mogą być podjęte także w formie głosowania pisemnego obiegowego (korespondencyjnie).
 3. Jeżeli Zarząd wyrazi na to zgodę w formie dokumentowej, głosowanie poza posiedzeniami Zarządu, może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
 4. Posiedzenia  Zarządu  zwołuje Prezes. O  posiedzeniu  muszą  być  powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu, pisemnie lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, minimum 3 dni przed terminem posiedzenia. Za zgoda wszystkich członków Zarządu posiedzenia może odbyć się pomimo braku jego formalnego zwołania.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż jeden raz w roku.
 6. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Prezes Zarządu w zawiadomieniu o tym posiedzeniu, wskaże dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.
 7. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach Zarządu odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:
  a) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
  b) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek Zarządu może wypowiadać się w toku obrad;
  c) wykonywania osobiście prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.

§ 18

 1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz, w szczególności do jego zadań należy:
  a) kierowanie działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
  b) opracowywanie wieloletnich i rocznych planów działalności Fundacji,
  c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  d) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
  e) opracowanie struktur organizacyjnych Fundacji,
  f) powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych Fundacji,
  g) ustalanie planów zatrudnienia i płac oraz określanie zasad wynagradzania pracowników etatowych Fundacji i zwrotu poniesionych wydatków przez wolontariuszy,
  h) kierowanie pracami związanymi z realizacją celów statutowych Fundacji,
  i) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
  j) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji,
  k) ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób zasłużonych dla idei i celów Fundacji, sprawowanie nadzoru nad działalnością wszystkich jednostek, komórek organizacyjnych i osób zatrudnionych w Fundacji.

§19

 1. W skład Rady Fundacji wchodzą Grażyna Danuta Tadla oraz pełnoletni zstępni Fundatora. Skład Rady Fundacji jest uzupełniany automatycznie o kolejnych zstępnych Fundatora z chwilą osiągnięcia przez nich pełnoletności.
 2. Każdy członek Rady Fundacji może zrzec się członkostwa w Radzie Fundacji.
 3. Do kompetencji Rady Fundacji należy:

3.1. powoływanie Prezesa Zarządu Fundacji w razie:

a) śmierci Prezesa Zarządu Fundacji,
b) rezygnacji ze stanowiska Prezesa Zarządu Fundacji, w sytuacji gdy rezygnujący Prezes Zarządu nie wskazał do momentu zakończenia sprawowania funkcji nowego Prezesa,
c) w sytuacji trwałej przeszkody w sprawowaniu funkcji Prezesa Zarządu Fundacji z przyczyn zdrowotnych, potwierdzonej dwoma niezależnymi orzeczeniami lekarskimi.

3.2. odwołanie członka Zarządu z funkcji, z zastrzeżeniem, że odwołanie z funkcji Prezesa Zarządu pani Grażyny Danuty Tadli wymaga uchwały Rady Fundacji podjętej jednomyślnie (chyba że udział danego członka Rady Fundacji w głosowaniu jest niemożliwy z powodu długotrwałej przeszkody natury medycznej, potwierdzonej dwoma niezależnymi orzeczeniami lekarskimi; w takim wypadku podjęcie uchwały jest możliwe bez względu na nieobecność takiego członka Rady Fundacji).

3.3. podjęcie decyzji o likwidacji Fundacji, w sytuacji gdy stanowisko Prezesa Zarządu jest     nieobsadzone;

3.4. zmiana statutu Fundacji.

 1. Uchwały Rady Fundacji podejmowane są bezwzględną większością głosów, bez względu na ilość osób, które wezmą udział w posiedzeniu Rady Fundacji. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Prezes Zarządu, a w razie gdyby nie mógł tego uczynić – najstarszy zstępny Prezesa Zarządu i zawiadamia o posiedzeniu pozostałych członków nie później niż 14 dni przed datą posiedzenia (poprzez wysłanie listów poleconych).
 2. Posiedzenie Rady Fundacji może odbyć się bez formalnego zwołania, za zgodą wszystkich członków Rady Fundacji.
 3. Posiedzenia Rady Fundacji oraz głosowanie mogą odbywać się zdalnie (za pomocą środków porozumiewania się na odległość).Zapisy § 17 ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio.

Rozdział IV.  Sposób Reprezentacji
§ 20

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.
 2. Zarząd może ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji, określając zakres ich umocowania do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 3. Zarząd może także postanowić o powołaniu prokurenta.

Rozdział V. Zmiana Statutu
§ 21

Decyzje w kwestii zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji.
Do czasu zarejestrowania Fundacji, prawo do zmiany Statutu przysługuje Fundatorowi.

Rozdział VI . Połączenie z inną fundacją
§ 22

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 23

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd.

Rozdział VII.  Likwidacja Fundacji
§ 24

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

§ 25

1. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji pod warunkiem, że stanowisko Prezesa Zarządu jest obsadzone. Jeśli stanowisko to nie jest obsadzone, wówczas decyzję o likwidacji Fundacji może podjąć Rada Fundacji
2. Podjęcie decyzji o likwidacji Fundacji wymaga zgody Grażyny Danuty Tadli chyba że jej uzyskanie jest niemożliwe z przyczyn wskazanych w § 19 ust. 3 lit a) lub c) lub Grażyna Danuta Tadla zrzekła się funkcji Prezesa Zarządu.

Rozdział VIII. Postanowienia końcowe
§ 26

Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.