Polityka prywatności

Przetwarzanie danych osobowych

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego: „RODO”) (Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r.) na podstawie art. 13 RODO FNP przekazuje Użytkownikom następujące informacje z zakresu ochrony danych osobowych:

I   Administrator:

Operatorem Serwisu www.greengaya.pl i administratorem danych osobowych Użytkowników jest Fundacja Green Gaya z siedzibą we Wrocławiu, ul.Bernardyńska 4, 50-156, zwana dalej Fundacją.

II   Cele, kategorie danych osobowych i podstawy przetwarzania:

FNP przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie swojego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który stanowi:

 1. zarządzanie Stroną,
 2. zapewnienie bezpieczeństwa Strony i Użytkowników,
 3. prowadzenie analiz statystycznych,
 4. spełnienie obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji praw i w związku z tym archiwizowania żądań kierowanych do FNP lub informowania o zagrożeniach dla prywatności.

Dodatkowo po wyrażeniu przez Użytkownika zgody (tj. odznaczeniu stosownego checkbox’a) FNP przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celach:

 • odpowiadania na wiadomości o dowolnej treści przesłane przez Użytkowników za pośrednictwem formularza kontaktowego https://greengaya.pl/kontakt/ ,
 • marketingowych, w tym w celu informowania Użytkowników o działalności statutowej FNP, ofercie programowej, aktualnościach, wydarzeniach i konkursach (newsletter),
 • realizacji darowizny Użytkownika na cele statutowe fundacji poprzez formularz na stronie internetowej https://greengaya.pl/wesprzyj/  oraz spełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie odpowiedzi na zapytanie lub treści informacyjno-promocyjnych.

Przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkowników: imię, nazwisko, e-mail, numer rachunku bankowego, dane identyfikujące komputer, tablet lub telefon komórkowy Użytkownika, adres IP, lokalizacja.

Decyzje w zakresie przetwarzanych danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, a dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

III   Zabezpieczenie danych osobowych:

W celu zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników  Fundacja wdrożyła techniczne i organizacyjne zabezpieczenia chroniące je przed usunięciem, utratą, opublikowaniem, zmodyfikowaniem, pogorszeniem, bezprawnym rozpowszechnianiem i nadużyciem, niezależnie czy mogłoby to nastąpić przez przypadek czy w wyniku celowych lub nielegalnych działań.

IV   Odbiorcy danych osobowych:

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom publicznym lub prywatnym, jeśli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W ramach swojej działalności Fundacja powierza przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim, które przetwarzają je w jej imieniu i nie używają ich do własnych celów (np. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych). Podmioty te pochodzą z krajów członkowskich Unii Europejskiej lub z innych krajów, które w sposób dostateczny chronią dane osobowe. Dane mogą być przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Fundacja przekazuje też dane osobowe innym podmiotom samodzielnie ustalającym cele przetwarzania tych danych osobowych (np. podmioty realizujące usługi płatności elektronicznych oraz usługi bankowe).

V    Okres przechowywania danych:

Nie ma jednolitego limitu czasowego przetwarzania danych osobowych. FNP będzie przetwarzać dane osobowe przez następujący czas:

 1. analizy aktywności na Stronie i prowadzenia analiz statystycznych – do chwili utraty przez nie przydatności dla Fundacji,
 2. zarządzania Stroną – do czasu utraty przydatności tych danych,
 3. zapewnienia bezpieczeństwa Strony i Użytkowników – do czasu utraty przydatności tych danych,
 4. spełnienia obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji praw i w związku z tym archiwizowania żądań kierowanych do FNP lub informowania Użytkowników o zagrożeniach dla ich prywatności –  do czasu upływu terminów przedawnienia,
 5. odpowiadanie na wiadomości Użytkowników, cel informacyjny i marketingowy, realizacja darowizny – do czasu utraty przydatności tych danych albo cofnięcia zgody przez Użytkownika.

VI   Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Użytkownikom przysługuje:

 • Prawo do dostępu do swoich danych i kopii danych.
 • Prawo do poprawy (sprostowania swoich danych).
 • Prawo do usunięcia danych – jeśli uważają, że Fundacja nie ma prawa ich przetwarzać.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – mogą żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych do przechowywania, jeśli uważają, że dane są nieprawidłowe lub ich przetwarzanie jest nielegalne, a przy tym nie chcą, żeby Fundacja je usunęła, bo są im potrzebne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń lub na czas stwierdzenia zasadności sprzeciwu.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu – mogą wnieść sprzeciw wobec przetwarzania ich danych osobowych, jeśli podstawę prawną przetwarzania stanowi uzasadniony interes administratora. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie sprzeciwu poprzez określenie co stanowi szczególną sytuację, z uwagi na którą składany jest sprzeciw. Sprzeciw nie zostanie uwzględniony, jeśli Fundacja wykaże, że jej uzasadniony interes jest nadrzędny wobec roszczenia Użytkownika lub że jego dane są jej potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wobec Użytkownika.
 • Prawo do przenoszenia danych – prawo do przenoszenia danych dotyczy danych, które zostały dostarczone Fundacji na podstawie zgody lub umowy. Można je otrzymać w ustrukturowanym formacie (np. xml) albo można je przesłać bezpośrednio do wskazanego administratora danych.
 • Prawo do wniesienia skargi – w przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem można wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego.

Wniosek związany z wyżej wymienionymi uprawnieniami można zgłosić osobiście w siedzibie Fundacji, pocztą tradycyjną lub emailem na adres: biuro@greengaya.pl . Wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie miesiąca od ich otrzymania przez Fundację. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania wniosku przez Fundację, Fundacja informuje osobę, której dane dotyczą, o przedłużeniu terminu i przyczynach opóźnienia.